Mari-Leen Kiipli "Husa" & Paul Kuimet "Crystal Grid"

Mari-Leen Kiipli "Husa" & Paul Kuimet "Kristallsõrestik" / "Crystal Grid"
Näitus avatud/ Exhibition is open at 6.08. – 22.08.2020
K-R/ Wed-Fri 13.00-19.00; L/ Sat 13.00-18.00
Avamine/ Opening 5.08 17.00 - 19.00 (Hajutatud kujul galeriis ja selle ees Aparaaditehase õues/ scattered in the gallery and the courtyard of Aparaaditehas)

/Please scroll down for English, more info www.kogogallery.ee/

Näitus toob kokku Mari-Leen Kiipli installatsiooni "Husa" ja Paul Kuimeti fotokollaažide seeria "Kristallsõrestik". Mari-Leeni Haapsalu Linnagaleriisse loodud ja seal juulikuus eksponeeritud installatsioon täidab nii Kogo galerii kui laieneb ka galeriiesisele alale Aparaaditehase õuel. Paul Kuimeti seeriat "Kristallsõrestik” eksponeeriti esmalt Tallinna Kunstihoones Siim Preimani kureeritud Paul Kuimeti ja Mihkel Ilusa näitusel “Lõputa lugu”.

Mari-Leen Kiipli installatsioon "Husa" kujutab endast fantastilist aeda. See moodustub katkiste autode tervetest klaasidest, paindunud armatuurist, betoonist, vee tilkumisest, ehetest, nöörsaabastest, Atlandi kaunkarbi kodadest, Lehtertapu perekonda kuuluvate taimede väänkasvudest, roniubadest ning vaarikatest. Mari-Leen kirjeldab oma installatsiooni "Husa" kui "salu, mida täidavad mõtted, ideed ja tunded kui eri poosid, ajendatuna rikkalikust linna ja loodusmaastikust. Installatsioon loob stseeni, mis on kantud öistest tormituultest, emotsionaalsetest rägastikest, ehitusplatsidest, autodest, tiivulistest putukatest ja taimede elust." Mari-Leeni näib huvitavat mõtete, ideede ja tunnete seos maastikuga ning erinevate eluvormide olemus.

Paul Kuimeti kaheteistkümnest fotokollaažist koosnev sari “Kristallsõrestik” toob kokku Tallinna, Brüsseli, Glasgow, Brooklyni, Frankfurti ja Bronxi botaanikaaedades troopilistest taimedest pildistatud fotod. Kuimet kasutab analoogfotograafia keemilist maagiat, talletamaks maailma eri paigus asuvate kasvuhoonete valgustingimusi. Seejärel on kunstnik fotosid lõiganud laseriga, järgides 1851. aasta maailmanäituse ajaks Londonisse Hyde Parki rajatud Kristallpalee lae struktuurimustrit. Kristallpalee projekteeris aednikuna tuntud suurte kasvuhoonete konstrueerimisega tegelenud Joseph Paxton ning see oli oma aja suurim klaasehitis. Klaasja pinna saavutamiseks kollaažidel on Paul katnud need epoksiidvaiguga. Selle peene ja töömahuka protsessi tulemusena sisaldavad need teosed palju seosed, ideid, viited ajaloole, tehnoloogiale. Sarnaselt tema hiljutisele essee-filmile “Materiaalsed aspektid” (2020) on Kuimeti “Kristallsõrestik” seotud modernistliku klaasarhitektuuri ajalooga alates Kristallpaleest kuni tänapäevani, mis aimab klaasarhitektuuri metafoorseid seoseid globaalse kapitalismi, ühiskondlike struktuuride ja kaasaegse elutunnetusega.

Kogo galerii näitusel arenev dialoog Paul Kuimeti ja Mari-Leen Kiipli teoste vahel kätkeb endas mõtteid inimese, inimehitatu ja taimede elu erinevatest seostest ja tasakaaludest. Ehitised, mis on loodud taimedele, taimed, mis võtavad unarusse jäetud linnamaastikus võimust, murendades kasutuseta jäänud betooni, uued majad ja aiad, kord, kulg, fantaasia, ilu, valgus… Nagu kristallpaleed kirjeldanud 19. sajandi arhitektuurikriitik Richard Lucae näeb Kristallpalees meie ja maastiku vaheliste tõkete eeterlikkust, piiride kadumist interjööri ja eksterjööri vahel*, nii annab Mari-Leen Kiipli looming sageli edasi piiride hägustumist inimese ja looduse vahel, keskendudes aistingutele ja kehatunnetusele, seisundile, kus inimene on erksas ja dünaamilises suhtes ümbritsevaga. Ilmselt on just selline seisund ka parim nii kunsti kui ka laiemalt ümbritseva tajumiseks ning igasuguseks loomeprotsessiks, toimugu see laboris, stuudios või kusagil mujal.

* Richard Lucae: “Kristallil pole enam tõelist interjööri ega eksterjööri. Sarnaselt on meie ja maastiku vahel püstitatud tõke peaaegu eeterlik. Kui kujutleme, et õhku on võimalik valada nagu vedelikku, on see siin saavutanud tahke kuju – justkui pärast valamisel kasutatud vormi eemaldamist. Leiame end väljalõigatud atmosfäärisegmendist.” – Paul Kuimeti leitud tsitaat , mida kasutati Tallinna Kunstihoone Paul Kuimeti ja Mihkel Ilusa näitusel “Lõputa lugu”. Näituse digigiid ja virtuaaltuur on leitavad Tallinna Kunstihoone veebilehel https://www.kunstihoone.ee.

Mari-Leen Kiipli (s 1988) looming sisaldab fotosid, videoid ja installatsioone, mis keskenduvad peamiselt ruumide ja situatsioonide sõnastamata, tunnetuslikele omadustele. Oma leidlike ja kergesti vaimustust tekitavate installatsioonidega teravdab ta vaataja tähelepanu valguse, läbipaistvuse, peegelduste, varjude, värvi, teravuse, tekstuuri, liikumise, heli ja muude aistitavate omaduste suhtes. Selleks kasutab ta eri materjale, leidobjekte, taimi, aegluup videoid. Mari-Leeni varasemast tuntumad teosed on videoinstallatsioon "One-on-One" (2017) multimeedia installatsioon “Passiflora” (2017) ning 2018. aastal esmakordselt Kogo galeriis eksponeeritus videoteos “Fish That Swallows the Earth/ Particles That Dance in the Sunrays”.
Lisaks Kogo galeriis toimuvale näitusele osaleb Mari-Leen Kiipli Kogo galeriiga 15.08. – 6.09.2020 Berliini lähistel toimuval rahvusvahelisel kunstifestivalil Art Biesenthal 2020 Vernissage (TICKETS ONLY).

Paul Kuimet (s 1984) loob fotoinstallatsioone ja 16 mm filme, mille sisu ulatub maastikest ja arhitektuurist esemete ja kunstiteosteni. Ta teosed käsitlevad tihti modernistlikke esemeid, tõstes esile nende esteetilisi, poliitilisi ja ajaloolisi kaastähendusi, mis paljale silmale võivad märkamata jääda. Paul Kuimeti senised kaalukaimad teosed ja projektid on 16 mm filmiinstallatsioon "2060" (2014), 16 mm filmist "Exposure" ja fotoinstallatsioonist "Grid Study" koosnenud installatiivne tervik näituselt "Perpendikulaarne" (2016), Pärnu KEKiga seotud teosed näituselt "Five Volumes" (2018/20).

Kogo galerii näituseprogrammi toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu Linn. Täname sponsoreid Pühaste Brewery ja Peninuki.

/IN ENGLISH/

The exhibition brings together installation "Husa" by Mari-Leen Kiipli and series of photo collages "Crystal Grid" by Paul Kuimet.
The installation by Mari-Leen first created for Haapsalu City Gallery and exhibited there in July fills the Kogo Gallery and expands to the yard of the Widget Factory. Series "Crystal Grid" by Paul Kuimet was first shown at the Tallinn Art Hall in the Paul Kuimet's and Mihkel Ilus' exhibition "Endless Story" curated by Siim Preiman.

Mari-Leen Kiipli's installation "Husa" depicts a fantastic garden. It consists of unbroken car windows, bent armature, concrete, dripping water, second-hand jewellery, lace boots, Ensis shells, twining plants of Ipomoea genus, runner beans and raspberries. Mari-Leen describes her installation "Husa" as "a grove filled with thoughts, ideas and feelings as different poses, inspired by the lush urban and natural landscape. The installation creates a scene carried by night winds, emotional mazes, cars, building lots, flying insects and movement of plants." Mari-Leeni seems to be interested in the connection of thoughts, ideas and feelings with the landscape and the spirit of different life forms.

The series "Crystal Grid" by Paul Kuimet consists of twelve photo collages combining photographs of tropical plants taken in the botanical gardens of Tallinn, Brussels, Glasgow, Brooklyn, Frankfurt and the Bronx. Kuimet uses the chemical magic of analogue photography to record the lighting conditions of greenhouses around the world. The artist has then cut the photos with a laser, following the structural pattern of the Crystal Palace transept. The Crystal Palace was built at Hyde Park in London for the Great Exhibition in 1851, and it was designed by Joseph Paxton, known as a gardener. It was the largest glass building of his time. To achieve a glassy surface on the collages, Paul has coated them with epoxy resin. As a result of this delicate and labour-intensive process, these works contain many connections, ideas, references to history, to technology. Similar to his recent essay-film "Material Aspects" (2020), Kuimet's "Crystal Grid" relates to the history of modern glass architecture from the Crystal Palace to the present day hinting at the metaphorical connections of glass architecture to global capitalism, social structures and modern life.

The dialogue between works by Paul Kuimet and Mari-Leen Kiipli that is developing in the exhibition at Kogo Gallery includes thoughts about different connections and balances between humans, man-made environment and plant life. Buildings created for plants, plants that take over the neglected urban landscape, crumbling unused concrete, new houses and gardens, order, flow, fantasy, beauty, light. As did 19th-century architecture critic Richard Lucae see in the Crystal Palace the ethereality of the barriers between us and the landscape, the disappearance of boundaries between interior and exterior *, so does Mari-Leen Kiipli's work often convey the blurring of boundaries between human and nature, focusing on sensations and body awareness while being in a state of active and dynamic relation to one's surrounding – the state that is perhaps best for the perception of art and the environment in general, as well as for any creative process, whether it takes place in a laboratory, studio or somewhere else.

*Richard Lucae: "As in a Crystal there is no longer any true interior or exterior. The barrier erected between us and the landscape is almost ethereal. If we imagine that air can be poured like a liquid, then it has, here, achieved a solid form, after the removal of the mould into which it was poured. We find ourselves within a cut-out segment of atmosphere. It is, in my opinion, extraordinarily difficult to arrive at a clear perception of the effect of form and scale in this incorporeal space." – A quote found by Paul Kuimet, which was used in the exhibition "Endless Story" by Paul Kuimet and Mihkel Ilus, curated by Siim Preiman in the Tallinn Art Hall. The digital guide and virtual tour of the show are available on the website of Tallinn Art Hall https://www.kunstihoone.ee.

The oeuvre of Mari-Leen Kiipli (b. 1988) contains photographs, videos and installations that focus mainly on the unspoken, cognitive qualities of spaces and situations. With her inventive and fascinating installations, she sharpens the viewer's attention to light, transparency, reflections, shadows, colour, sharpness, texture, movement, sound and other perceptible qualities. To do this, she uses various materials, found objects, plants, slow-motion videos. Mari-Leen's best-known works are the video installation "One-on-One" (2017) multimedia installation "Passiflora" (2017) and the video work "Fish That Swallows the Earth / Particles That Dance in the Sunrays" for the first time exhibited at Kogo Gallery in 2018.
In addition to the exhibition at Kogo Gallery, Mari-Leen Kiipli will participate with Kogo Gallery on 15.08. - 6.09.2020 at Art Biesenthal 2020 Vernissage (TICKETS ONLY).

Paul Kuimet (b. 1984) creates photographic installations and 16 mm films, the subject matter of which ranges from landscapes and architecture to objects and works of art. His works often look at Modernist objects by way of highlighting their aesthetic, political and historical connotations that were perhaps hidden from the naked eye. Paul Kuimet's most famous works and projects to date are the 16 mm film installation "2060" (2014), the 16 mm film "Exposure" and the photographic installation "Grid Study" from the exhibition "Perpendicular" (2016), works related to Pärnu KEK from the show "Five Volumes" (2018/20).

The exhibition program of Kogo Gallery is supported by the Estonian Cultural Endowment and the City of Tartu. We thank the sponsors Pühaste Brewery and Peninuki.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 05. 08. 20 - 22. 08. 20

Kell: 13:00 - 19:00

Koht: Kogo Galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Üritus Facebookis