MTÜ Aparaaditehas

Mittetulundusühing Aparaaditehas on 2017. aastal loodud organisatsioon, mille missiooniks on toetada ja arendada Tartus aadressil Kastani 42 asuva Aparaaditehase loometehase ja seda ümbritseva piirkonna kultuuri- ja kogukonnaelu ning seista hea piirkonna vastutustundliku ja inimsõbraliku arendamise eest. 

MTÜ Aparaaditehas liikmed on mõtestatud linnaruumi- ja kultuurivaldkonna diskussioonide väärtustajad, tekitajad, arendajad ja ülalhoidjad.

MTÜ Aparaaditehas eesmärkideks on:
 1. propageerida, toetada ja korraldada Aparaaditehases ja seda ümbritsevas linnaosas toimuvaid kultuurisündmuseid;
 2. propageerida Aparaaditehas ja hoovi kultuurisündmuste toimumispaigana majaga mitteseotud üritustekorraldajate hulgas;
 3. seista hea Aparaaditehast ümbritseva piirkonna vastustundliku ja inimsõbraliku arendamise eest
 4. ehitada valmis, hoida käigus ja arendada edasi Aparaaditehase Taskuparki;
 5. kujuneda Tartu olulisemaks kultuurisündmuste tõmbekeskuseks.

MTÜ Aparaaditehase juhatusse kuuluvad:
Erki Pruul (erki@aparaaditehas.ee)
Karin Bachmann (karin@kinoline.ee)
Karmen Otu (karmen@aparaaditehas.ee)

MTÜ Aparaaditehase põhikirjaga saab tutvuda SIIN 

MTÜ Aparaaditehase majandusaasta aruannetega saab tutvuda SIIN

MTÜ Aparaaditehas on Trans Europe Halles'i kultuurikoostöövõrgustiku liige. 

MTÜ Aparaaditehas eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. MTÜ Aparaaditehase missioon on toetada ja arendada Tartus aadressil Kastani 42 asuva Aparaaditehase loometehase ja seda ümbritseva piirkonna kultuuri- ja kogukonnaelu ning seista hea piirkonna vastutustundliku ja inimsõbraliku arendamise eest. MTÜ lähtub oma missiooni täitmisel Eesti Vabariigi seadustest, põhikirjast, MTÜ valitavate juhtorganite otsustest, asjakohastest rahvusvahelistest kokkulepetest ja eetilise tegevuse põhimõttetest.

 2. MTÜ kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid ning arvestab ja väljendab MTÜ missiooni ja eesmärkide piires nende erinevaid huvisid.

 3. MTÜ liikmed on mõtestatud linnaruumi- ja kultuurivaldkonna diskussioonide väärtustajad, tekitajad, arendajad ja ülalhoidjad.

 4. MTÜ kaasab oma liikmeid ja avalikkust rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse, sealhulgas osaledes oma liikmete kaudu esinduskogudes, teadus- ja õppeasutustes, teistes kodanikuühendustes; samuti dialoogis ettevõtjate ja võimuesindustega ning avalike seisukohavõttudega ja esinemistega meedias.

 5. MTÜ peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks ning väärtustab seda.

 6. MTÜ püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise ja professionaalsuse poole, et saavutada parimaid tulemusi.

 7. MTÜ kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhatuse ja üldkogu ning töötajad vastutavana ning reageerib nende väärtegudele.

Kodanikujulgus, hoolivus, koostöö ja sallivus

 1. MTÜ Aparaaditehas on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks teiste MTÜ eesmärke toetavate organisatsioonide, asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega.

 2. MTÜ ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

 3. MTÜ, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

 4. MTÜ ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

 5. MTÜ tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

 6. MTÜ ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

 7. MTÜ peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

 8. MTÜ austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Vastutus ja läbipaistvus

 1. MTÜ Aparaaditehas kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega. MTÜ kasutab oma tegevuseks saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt. MTÜ lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

 2. MTÜ peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast. MTÜ annab oma tegevusest aru ning vastutab liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

 3. Info MTÜ missiooni, liikmeskonna üldnäitajate, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik. Liikmete isikuandmeid kaitstakse vastavalt kehtivatele seadustele.

 4. MTÜ suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

 5. MTÜ on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

 6. MTÜ ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

 7. MTÜ eetiliste tegevuste põhimõtete kujundamisel on lähtutud vabaühenduste eetikakoodeksist.KONTAKT:

karmen@aparaaditehas.ee
56631234