Jutukas mateeria | Chatty Matter

(In English please see below)

Näitus “Jutukas mateeria”
Kati Saarits (EE) & Nora Mertes (BE/GE)
Kuraator Brigita Reinert (EE)

09.02–23.03.2019
Kogo galerii

Olete oodatud näituse "Jutukas mateeria" avamisele ning etenduskunstnike Age Linkmanni ja Taavi Rei performance'ile reedel, 8. veebruaril kell 18.00 Kogo galeriis.

Näitus “Jutukas mateeria” vaatleb kõige laiemas tähenduses meid ümbritsevat materiaalset kultuuri ning selles peituvaid lugusid, tähendusi ja transformatsioone. Ühiskonnas on sageli olnud tavaks imetleda minevikust pärit materiaalse kultuuri objekte, kuid kuidas suhtutakse tänapäeva objektidesse, mis meid iga päev ümbritsevad? Näitusel vaadeldakse ühiskondlikke lugusid, ootusi ja ihasid, mis on settinud meie ümber leiduvasse mateeriasse; kunstnikud on kui antropoloogid, kes uurivad asjade erinevaid tähenduskihte vormi, materjalide, kasutusfunktsioonide ning sotsiokultuuriliste (aja)lugude kaudu.

Millised ootused ja tähendused meid ümbritsevate asjadega seovad? Kuidas mõjutab inimene end – oma tajusid, arusaamu ja harjumusi – nende asjade kaudu, mida ta enda ümber pidevalt loob? Igapäevaelus on asjadel oluline roll nii materiaalses kui immateriaalses võtmes. Me fetišeerime nende tarbelisust või esteetilisust, kuid mõtleme harva võimalike lisatähenduste ning peidetud potentsiaali peale. “Jutukas mateeria” põhineb visuaalsel ja taktiilsel uurimistööl asjadest, mis on kaotanud oma funktsiooni, mille funktsioon on teadmata või veel avastamata. Millised otstarbed, tähendused ja olemisviisid avalduvad meid iga päev ümbritsevates asjades, kui eemaldada neilt inimese antud ideoloogilised tähendused ning tarbefunktsioonid?

Kunstnikke köidavad olukorrad, kus esemed on oma eesmärgi minetanud või pendeldavad funktsiooni ja esteetika vahealal. Saarits käsitleb dekoratiivsete poolfunktsionaalsete asjade uurimise kaudu objekte, milles on kihistunud eri aegade ühiskondlik edukultus ja tarbimisunelmad. Vaadeldes asjade n-ö saamislugusid, analüüsib ta ka laiemalt “asjasust” ning asjade ontoloogilisi tähendusi. Mertes aga tegeleb igapäevaelu asjadega seonduvate harjumuste ja arusaamade ümbermõtestamisega, kombineerides eri materjale ja tarbeesemete osi. Rõhudes kunstiteose materiaalsele kohaolule ning soovides lahti öelda asjade ja materjalide semantilisest pagasist, avab ta seeläbi nende uusi võimalikke tähendusi ja kasutusviise.

Graafiline disain: Aleksandra Samulenkova (LV/NL)

Täname: fritz-kola Eesti, Trükikoda Paar, Looming Hostel, Siim Preiman, Ingrid Allik, Brita Kaasik, Taavi Rei, Age Linkmann, Darja Andrejeva, Lauri Lest, Helena Keskküla, Kadri Villand.
Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital, Kogo galeriid toetab Tartu linn.

----
IN ENGLISH

Exhibition “Chatty Matter”
Kati Saarits (EE) & Nora Mertes (BE/GE)
Curator Brigita Reinert (EE)

09.02–23.03.2019
Kogo gallery

You are welcome to the opening of the exhibition "Chatty Matter" and performance by Age Linkmann and Taavi Rei on Friday, 8th of February at 6.00 pm at Kogo Gallery.

In the broadest sense, this exhibition looks at the material culture and the stories, meanings, and transformations that lie in it. There has been a long tradition in society to admire objects of tangible culture from the past, but how do we connect with objects in our contemporary society that surrounds us daily? This exhibition explores the social stories, hopes, and desires that have settled in the matter around us. Artists are like anthropologists who study the different meanings of things through form, materials, usage functions and socio-cultural histories.

What kind of expectations, and meanings tie us with things around? And how does one influence his own perceptions, understandings, and habits through the material things he constantly creates around him? In our daily lives, things play an important role in both material and immaterial ways. We fetish their utilitarian or aesthetic qualities, but rarely think about their possible additional meanings and hidden potentials. “Chatty Matter” is based on visual and tactical research on things that have lost their function, or which function is unknown or yet undiscovered. What purposes, meanings, and ways of being manifest in things that surround us every day, when we remove the ideological meanings and utility functions attributed by man?

Artists are fascinated by situations where objects have lost their purpose or commute between function and aesthetics. Through the study of decorative semi-functional things, Saarits investigates objects in which the social desirability of success and dreams of consumerism have materialized. By observing the origin stories of different things, she also analyses the topic of “thingliness” and the ontological meanings of things in a wider context. Mertes however, combines special types of materials and parts of commodities and is engaged in rethinking the perceptions and everyday habits related to things around us. Emphasizing on the material presence of the work of art and having the desire to abandon the semantic baggage of things and materials, she thus opens up their new possible meanings and uses.

Graphic design: Aleksandra Samulenkova (LV/NL)

Thanks to: fritz-kola Eesti, Printing house Paar, Looming Hostel, Siim Preiman, Ingrid Allik, Brita Kaasik, Taavi Rei, Age Linkmann, Darja Andrejeva, Lauri Lest, Helena Keskküla, Kadri Villand.
The exhibition is supported by The Cultural Endowment of Estonia, the gallery is supported by City of Tartu.

Teised üritused

Info

Kuupäev: 09. 02. 19 - 23. 03. 19

Kell: 18:00 - 19:00

Koht: Kogo Gallery

Pilet: Tasuta 

Kontakt:

kogo@kogogallery.ee
Näitus Facebookis