Heade mõtete kodu | Home of Good Thoughts

Heade mõtete kodu/ Home of Good Thoughts

Kunstnikud/ Artists: Eike Eplik, Art Allmägi, Edith Karlson, Anna Mari Liivrand, Johannes Luik

Kuraator/ Curator: Rael Artel
12.12.2020 – 30.01.2021

/Please scroll down for the English version/
Koroonakriis sundis paljusid meist veetma nädalaid koduseinte vahel. Väike ja isoleeritud ruum muutus 24/7 reaalsuseks, omaette minimaailmaks. Suletus ängistas ning sellest pääses välja vaid arvutiekraani või oma fantaasia jõul. Sotsiaalmeedias ringlesid naljad puhkusereisist rõdule, gurmeetripist kööki või spaa-viikendist vannitoas. Tuttav piiratud ruum sai nii läbi tunnetatud, et selles olemine omandas mingi teise sügavuse. Nii nagu võib reisida oma peas, nii võib ka kodus diivanil vedeledes ette kujutada, et su korter on su kodulinn: elutoa laud on väljak, mille ümber askeldavad pereliikmed, väljakut palistavad erinevate hoonete fassaadid, mugavad ühendusteed viivad magalarajooni, restorani, spaasse…
Näituse „Heade mõtete kodu” keskmes on katse võrrelda privaatset interjööri ja avalikus kasutuses olevat linnaruumi aktiivsete skulpturaalsete maamärkide kaudu. Nagu monumentaalne teos annab mõtte ja loob meeleolu linnaväljakule, nii rütmistab elutoa atmosfääri diivanilaual paiknev vorm. Riiulitel ja kaminasimsil asetsevad skulpturaalsed objektid teretavad möödujaid ja teatavad, mis toimub nende taga riiuli sisemuses. Kui maali korral pole küsimust, kuhu see interjööris asetada, siis kolmemõõtmeline objekt annab ootamatult palju mängu- ja mõtlemisruumi…
Esimene koroonakevad on möödas ja unustatud, kuid pikk ja pime koroonatalv seisab arvatavasti ees. Saame jälle reisida oma peas, pikutada elutoa-peaväljakul ja jalutada esiku-pargis… Näitusel „Heade mõtete kodu” osalevad kunstnikud on võtnud aega, et mõelda oma isolatsioonikogemusele ning mõtestanud seda kodu- ja linnaruumi paralleelsusi otsides.
Art Allmägi (1983) on Eesti skulptor ja installatsioonikunstnik, kes on aastate jooksul liikunud oma loomingus provotseerivast, vaataja tunnetega manipuleerivast fiktsioonist laiahaardelisemate teemade ja totaalsete ruumiinstallatsioonide juurde.
Eike Eplik (1982) on skulptor ja installatsioonikunstnik, kes kasutab jutustuste esitamiseks loodusest pärit motiive, tervet galeriiruumi põrandast laeni, skulptuuritehnikaid klassikalisest kipsivalust paberi- ja puiduassamblaažide ning leidobjektideni. Tema kunstis kujutatud protsessid on osaliselt alateadlikud ja mitte alati lõpuni lahtiseletatavad.
Edith Karlson (1983) on skulptor, kelle loomingu peategelased on enamasti inimesed ja loomad, viimaseid peaks tema töödes vaatlema sümbolite, allegooriana. Figuurid Karlsoni loomingus viitavad hirmudele, mis kaasnevad nii kunstnikuna töötamise kui ka ühiskonnas toimimisega.
Anna Mari Liivrand (1993) on installatsioonikunstnik ja skulptor. Tema looming, mis hõlmab ühtlasi joonistusi, tegeleb hapruse ning erinevate säilitamise praktikatega, püüdes seeläbi avada asjade olemuslikkust ja tabada selguse hetki meie igapäevaelus.
Johannes Luik (1988) on installatsioonikunstnik ja skulptor, kes tegeleb oma kunstipraktikas muljete ja ruumide subjektiivse kirjeldamisega. Ta käsitleb ruumi kui materjali, mida aktiveerides on võimalik luua teistmoodi kogemise ja mäletamise viise.
Rael Artel (1980) on EKA haridusega kunstiteadlane ja De Appeli haridusega kaasaegse kunsti
kuraator, kes näitusi teinud alates 2000. aastast. Ta on pidanud oma projektiruumi (2004–2008),
korraldanud üritusi Public Preparationi nime all (2007–2011, koos Airi Triisbergiga), vedanud
kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT (2010–2014, koos Kaisa Eichega) ja juhtinud
Tartu Kunstimuuseumi (2013–2017). Praegu tegev Narva Muuseumi Kunstigalerii ja
kunstitootmiskompleksi Naked Island juures.

NÄITUSE INFO
Näitus “Heade mõtete kodu” on avatud 12.12.2020–30.01.2021.
Osalevad kunstnikud Art Allmägi, Eike Eplik, Edith Karlson, Anna Mari Liivrand, Johannes Luik
Kuraator on Rael Artel
Valutööde teostaja on Bruno Kadak (Tormis Disain OÜ)
Graafiline disainer on Aleksandra Samulenkova
Keeletoimetaja on Ann Viisileht; tõlke inglise keelde on teinud tõlkebüroo Re:finer
Toetavad Eesti Kultuurkapital, Tartu linn, Pühaste Pruulikoda, Punch Drinks
Kogo galerii asub Tartus Aparaaditehases Kastani 42 ning on avatud K–R kl 13–19, L 13–18

/English version/

The corona crisis forced a lot of us to spend weeks stuck inside our homes. Being in a small and isolated space 24/7 became our reality, a tiny world of our own. Being confined made us anxious and the only way out was the computer screen or our imagination. In social media, jokes about holiday trips to the balcony, gourmet trips to the kitchen or spa-weekends in the bathroom circulated widely. The intimate and limited space became so familiar and so thoroughly felt that being in it acquired a new kind of depth. Just like we can travel in our minds, we can sit on our sofas and imagine that the flat is, indeed, our home town: the living room table is like a city square with busy family members around it, the square is framed by facades of various buildings, convenient roads lead to the residential suburb, restaurant, spa...
At the heart of the exhibition “Home of Good Thoughts” is an attempt to compare private interiors and public city space through active sculptural landmarks. Just like a monumental work brings ideas and moods to a city square, forms on a coffee table give rhythm to the atmosphere in the living room. Sculptural objects on shelves and on the mantelpiece greet passers-by and inform them of what is going on behind them, inside the shelf. With paintings there is no question of where to place them in the interior, three-dimensional objects, however, provide a surprising amount of space to play around with and think.
The first corona spring has passed and been forgotten, the long and dark corona winter is most likely still ahead. We will once again travel in our minds, lounge in the living room-main square and take walks in the hallway-park... The artists participating in the exhibition “Home of Good Thoughts” have taken time to think about their isolation experience and look for parallels in their home and the city space.
Art Allmägi (1983) is an Estonian sculptor and installation artist, who over the years has moved from provocative fictional work that manipulates the viewer’s feelings towards wider-reaching themes and total spatial installations.
Eike Eplik (1982) is a sculptor and installation artist, who uses nature motifs to tell stories, employs the gallery space from floor to ceiling, works with sculpture techniques ranging from classical plaster casting to paper and wood assemblages and found objects. The processes in her art are partly subconscious and not always fully explicable.
Edith Karlson (1983) is a sculptor, whose main characters are mainly humans and animals, the latter should be interpreted as symbols and allegories. The figures in Karlson’s work refer to fears that come with working as an artist and functioning in society.
Anna Mari Liivrand (1993) is an installation artist and sculptor. Her practice, which also includes drawing, focuses on fragility and various practices of conservation, attempting to open the essence of things and capture moments of clarity in our daily lives.
Johannes Luik (1988) is an installation artist and sculptor, whose artistic practice centres on subjective descriptions of impressions and spaces. He treats space as material, which can be activated and used to create different ways of experiencing and remembering.
Rael Artel (1980) is an EKA-educated art historian, who has also studied curating of contemporary art at De Appel. She has curated exhibitions since 2000. Artel has run her own project space (2004–2008), organised the event series Public Preparation (2007–2011, with Airi Triisberg),
initiated the contemporary art festival ART IST KUKU NU UT (2010–2014, with Kaisa Eiche) and worked as the director of Tartu Art Museum (2013–2017). She is currently working at the Narva Museum Art Gallery and art production complex Naked Island.

EXHIBITION INFO
Exhibition “Home of Good Thoughts” is open 12.12.2020 – 30.01.2021.
Artists: Art Allmägi, Eike Eplik, Edith Karlson, Anna Mari Liivrand, Johannes Luik
Curated by Rael Artel
Cast moulding by Bruno Kadak (Tormis Disain OÜ)Graphic design by Aleksandra SamulenkovaLanguage editors and translators: Ann Viisileht, Re:finer
Supported by the Cultural Endowment of Estonia, the City of Tartu, Pühaste Brewery, Punch Drinks
Kogo Gallery is located at Kastani 42 at the Widget Factory (Aparaaditehas) in Tartu and is open Mon – Fri 13–19, Sat 13–18

Teised üritused

Info

Kuupäev: 12. 12. 20 - 30. 01. 21

Kell: 13:00 - 19:00

Koht: KOGO galerii

Pilet: Tasuta

Kontakt:

Facebooki üritus